Vesti

Mašine za čišćenje motora, smanjenje potrošnje i produžavanje životnog veka traktora i radnih mašina

Za sve tipove traktora i radnih mašina :

  • Motoru se produžava radni vek
  • Čisti se čađ i nečistoće koje smetaju radu vašeg traktora
  • Traktor se vraća na fabričku potrošnju
  • Optimizuje se rad ( na leru i u radu )
  • Smanjuje se nivo otpadnih gasova i zagađenja okoline
Sofisticirana elektroliza kojom se postižu maksimalni rezultati
H2E tehnologija je modularan sistem kojim se postižu optimalni uslovi za elektrolizu vode kako bi se dobila maksimalna efikasnost njenog proizvoda. H2E nije samo još jedan naziv za gas dobijen elektrolizom vode. Stručnjaci koji stoje iza H2E poseduju veliki “know-how” koji je pretočen u potpuno novu tehnologiju proizvodnje vodonik i kiseonik gasa ponovljivog kvaliteta i njegovu primenu.
Na istraživanju i razvoju H2E tehnologije sa velikim entuzijazmom, intenzivno radi veliki broj talentovanih stručnjaka, uz veliku podršku naučne zajednice i brojnih eksperata. Ogroman potencijal tehnologije iz koje može nastati čitava lepeza novih, gotovo revolucionarnih proizvoda dovoljan je motiv za dalji rad.Rešenje za dosadašnje probleme
Tehnički problem koji se rešava H2E tehnologijom sastoji se u sledećem: kako konstrukcijski rešiti modularni elektrolizer koji omogućava jednostavno i lako redno vezivanje stekova ćelija sa ciljem optimizacije kapaciteta uređaja bez uticaja na kvalitet gasa, radi ostvarenja efikasnog procesa elektrolize kojom se proizvodi vodonik, kiseonik ili neki drugi proizvod kao produkt elektrolize optimalnog kvaliteta i kvantiteta prilagođenog potrebi potrošača.
Kako upravljati trajanjem postupka povremenog tretiranja potrošača, pri čemu je postupak upravljanja zasnovan na regulaciji oblika i intenziteta električne struje elektrolizera na osnovu informacija baze podataka ili preko povratne sprege od potrošača do regulatora proizvodnosti, odnosno kako ostvariti ponovljiv kvalitet rada elektrolizera, nezavisno od promenjive električne provodnosti, na koju utiču: nivo elektrolitičkog rastvora, broj ćelija, materijal od kojih su izrađene ćelije, razmak između elektroda, hemijski sastav rastvora i sl., a koja poseduje analogni merač nivoa tečnosti u elektrolizeru.Patentiran uređaj i postupak za elektrolizu vode

IoT povezivanje na mašinu
Suštinu pronalaska čini konstrukcija elektrolizera koji omogućava proizvodnju vodonik i/ili kiseonik gasa kroz postupak u kome se može održati i ponoviti zadati oblik i intenzitet struje, nezavisno od električne provodnosti elektrolizera, broja stekova ćelija i od broja ćelija u steku.
Suštinu pronalaska predstavlja i to što se postupak napajanja elektrolizera ostvaruje regulatorom proizvodnosti kojim se upravlja kvalitetom i kvantitetom proizvedenog gasa pomoću sprege povratnih informacija o efikasnosti za određeni tip potrošača, pri čemu se za to koriste prikupljeni podaci sa povratne sprege ili iz baze informacija.Regulator proizvodnosti
Upravljanje elektrolizom pomoću regulatora proizvodnosti omogućava korišćenje rastvora sa povećanom koncentracijom elektrolita, pri čemu je istovremeno omogućeno korišćenje minimalnih koncentracija elektrolita radi dužeg radnog veka elektroda i dužeg servisnog intervala, jeftinijih materijala od kojih se izrađuju elektrode u slučajevima kada se u elektrolizer ugrađuje grejač ili je temperatura ambijenta uvek iznad nule, uz napomenu da je na taj način elektrolizer postao znatno otporniji na niže temperature ambijenta, odnosno snižena mu je tačka smrzavanja, što je inače veliki problem kod većine elektrolizera koji se danas nalaze u upotrebi.Modularnost komponenata
Suština pronalaska ogleda se i u tome što je prema pronalazačkoj ideji konstruisan modularni elektrolizer koji čine jedan ili više rezervoara od kojih jedan može da sadrži kućište suvog filtera, pri čemu su moduli koncipirani tako da obezbeđuju samonosivost i lako postavljanje stekova ćelija čiji se broj prilagođava zadatom kapacitetu proizvodnje.
Ovakvom vrstom integrisanih rezervoara smeštenih u sklopu uređaja izbegnute su dodatne instalacije (creva, cevi, priključnice i sl.) koje inače čine sastavne delove sličnih elektrolizera, a koje pritom stvaraju mogućnost curenja elektrolita, znatno povećavaju gabarit uređaja i zahtevaju dodatne nosače ili kutije za njihovo smeštanje kao i posebnu montažu.Modularnost podsklopova
Suštinu pronalaska predstavlja i to što konstrukcija naprave prema pronalasku, omogućava jednostavno i lako povezivanje stekova ćelija, koji se u skladu sa neophodnim kapacitetom i prema projektovanoj snazi elektrolizera postavljaju redno, paralelno ili kombinovano.Integrisan vodeni filter
Novost pronalaska predstavlja to što je u sklopu rezervoara izvedeno kućište filtera ostvareno tako da se u njemu vrši automatsko odvajanje kondenzata, koji se kao i veoma male količine elektrolita vraćaju kroz vertikalne kanaliće izvedene između rezervoara i kućišta filtera.Analogna kontrola nivoa
Suštinu pronalaska predstavlja takođe i to što je na rezervoaru izveden analogni merač sa preglednom skalom na kojoj je izbaždaren minimum i maksimum, pri čemu je taj opseg između minimalnog i maksimalnog nivoa elektrolita tako koncipiran da promene nivoa elektrolita u tom rasponu minimalno utiču na karakteristike elektrolizera.Osvetljena i jasna skala
Novost pronalaska predstavlja i to što je analogni merač sa preglednom skalom izveden kao prosvetljena ploča sa matiranim poljima koja kada su osvetljena reflektuju svetlost koja prolazi kroz elektrolit tako da se površina spajanja tečne i gasne faze jasno ocrtava i lako je uočljiva, što je važno pri češćoj kontroli nivoa elektrolita.„PROPORCIJE ĆELIJE“ koje neutrališu promenjivu koncentraciju
Svakako da značajnu novost pronalaska predstavlja i konstrukcija ćelije koja je izvedena tako da je odnos između visine i debljine zaptivača, u odnosu na efektivnu površinu elektrode koja učestvuje u elektrolizi takav, da neutrališe povećanje električne provodnosti usled smanjenja nivoa elektrolitičkog rastvora.


Funkcionalnost vodenog filtera
Posebno se naglašava da se vodenim filterom dobija gas ujednačene vlažnosti i temperature, a pri tom je konstruisan kao još jedan modul unutar sklopa i povezan tako da se prilikom hlađenja uređaja prirodno nastalim podpritiskom u elektrolizeru iz vodenog filtera automatski povlači destilovana voda sa primesama elektrolita iz gasa što za posledicu ima manju potrošnju vode, automatsko ispiranje vodenog filtera i održavanje konstantne koncentracije elektrolitičkog rastvora tokom servisnog intervala.Sigurnosni membranski čep
Novost predstavlja i to što vodeni filter konstruisan tako da bezbedno preko sigurnosnog membranskog čepa otpusti pritisak nastao eksplozijom gasa u gasnoj fazi filtera i ujedno spreči prodor povratnog plamena u elektrolizer.Rad pod pritiskom i funkcionalnosti promenjivg pritiska
Posebno se naglašava da elektrolizer podnosi povećanje pritiska jednostavnom ugradnjom prigušnice ili ventila između rezervoara i vodenog filtera, naročito u slučajevima potrebe za pulsnim doziranjem gasa u aplikacijama gde se na taj način postiže kratkotrajano povećanje intenziteta sagorevanja ili efikasnije otpuštanje mehurića gasa sa površine elektrode. Ovo je veoma značajno u aplikacijama gde je potrebna proizvodnost gasa veća od nominalne, odnosno kad je kroz uređaj neophodno propustiti intenzitet električne struje veći od nazivnog za određenu korisnu površinu elektroda.Regulator proizvodnosti
Suštinu pronalaska predstvalja i to što se, prema pronalasku, regulatorom proizvodnosti elektrolizera regulišu intenzitet i oblik električne struje elektrolizera čime je rešen problem promenjivog kvaliteta proizvoda elektrolize i stabilnog rada elektrolizera.Neutralisan nestabilan napon mreže
Posebno se naglašava da je napajanjem elektrolizera zadatim oblikom i intenzitetom struje u potpunosti eliminisana zavisnost elektrolize od napona izvora električne energije što je važno naročito kada se zna da se elektrolizeri ponašaju različito od drugih potrošača, jer im je strujno naponska karakteristika izrazito ne linearna, što je inače posebno karakteristično za elektrolizere sa zanemarivim strujnim gubicima. Poznato je takođe, da uticaj naponskog praga elektrolize uzrokuje postojanje naponskog praga elektrolizera ispod koga je struja elektrolizera veoma mala, a iznad praga elektrolizera relativnio male promene napona znatno utiču na struju elektrolizera.Mogućnost optimizacije snage elektrolizera i optimalna iskorištenost električne energije
Ono što predmenti elektrolizer čini znatno drugačijim od njemu uporedivih elektrolizera je konstrukcija prema kojoj su rezervoari i filteri integrisani, čime je omogućena modularnost i ponovljivost što uz postupak upravljanja koji izvlači optimalan kvalitet dovodi do optimizacije njegovih dimenzija bez uticaja na rezultat. Predmetno tehničko rešenje elektrolizera i postupak njegove primene dovode do toga da je dovoljna znatno manja količina aditiva samim tim i značajno manju uloženu snagu i manje dimenzije.Ujednačeno i efikasno odvođenje toplote (hlađenje)
Suštinu pronalaska predstavlja i to što je prema zamisli autora odvođenje temperature najefikasnije i najravnomernije ostvareno pomoću vazdušno hlađenih elektroda, jer se ovo rešenje pokazalo kao najpraktičnije zbog toga što se ne povećava broj elemenata sklopa, dok se u tom slučaju ćelije jednostavno spajaju na isti način kao u verzijama gde hlađenje nije potrebno.Ključne funkcionalnosti regulator proizvodnosti
U odnosu na, autoru do sada poznata tehnička rešenja, primena elektrolizera upravljanim regulatorom intenziteta i oblika struje ima više prednosti od kojih se neke navode i to:
regulacijom struje elektrolizera postignuto je da promene električne provodnosti elektrolizera usled promene temperature, pada napona na vodovima, kao i promene koncentracije elektrolitičkog rastvora više ne utiču na intenzitet struje
elektrolizeri kojima se regulacija proizvodnje vodonik i ili kiseonik gasa ostvaruje na način opisan u pronalasku imaju mnogo širi dijapazon upotrebe u različitim temperaturnim uslovima koji za sve ostale vrste uređaja ovog tipa predstavljaju znatan ograničavajući faktor
naizmeničnim napajanjem stekova ćelija omogućeno je da jedan regulator proizvodnosti može napajati dva ili više stekova ćelija, tako što regulator proizvodnosti, u slučajevima, kada se stek napaja povorkom impulsa određene periode, gde impuls traje manje od 50% vremena periode, omogućava naizmenično napajanje dva ili više stekova ćelija, tako da se oba steka pulsno napajaju unutar jedne periode povorke impulsa, čime se dobija da se svi stekovi napajaju istom povorkom impulsa s tim da su te povorke pomerene jedna u odnosu na drugu za trajanje jednog impulsaRežim rada
Značajno je to što se u slučaju povremenog aditiviranja radom elektrolizera upravlja tako da kvalitet i kvantitet aditiva, uz optimalan režim rada potrošača, imaju ključnu ulogu u optimizaciji trajanja postuka. Potrebno je napomenuti da se podaci o režimu rada sličnih potrošača za vreme tretiranja potrošača već nalaze u bazi podataka i da regulator proizvodnosti na osnovu njih ili povratnih informacija zadaje režim rada potrošaču. Ukoliko nije omogućena komunikacija između potrošača i regulatora proizvodnosti režimom rada potrošača upravlja operater na osnovu informacija koje dobija preko kontrolnog panela a koje određuje regulator proizvodnosti na osnovu parametara o potrošaču dobijenih preko povratne sprege ili iz baze podataka
.